บทแผ่เมตตา - อุทิศส่วนกุศล

 

 

1.ก่อนแผ่เมตตาควรทำใจสบายๆไม่มีอาการขุ่นเคืองภายในใจ

2.หากว่าไม่สบายใจก็ให้หายใจ เข้าลึกๆยาวๆ สลับการหายใจออกยาวๆ ทำแบบนี้สัก 10 รอบ แล้วความรู้สึกว่าอาการหนักจิตหนักใจ และลมหายใจหยาบก็จะคลายตัวลงไป

 

คำว่าเมตตาคือความรัก มีไมตรีจิต ไม่เป็นศัตรูกับใคร การแผ่เมตตาผู้แผ่ควรตั้งมั่นอยู่ในศีลเป็นปกติ

เพราะว่าคำว่าเมตตานั้นจะมีได้ต้องมีศีล ถ้าหากศีลไม่มีเมตตาก็ย่อมไม่มีเช่นกัน

 

ก่อนจะแผ่เมตตาก็ให้ระลึกถึงบุญคุณผู้มีคุณทั้งหลายก่อน

 

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการ พระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวก บิดา มารดา ครูบา อาจารย์ พญายมราช และผู้มีคุณทุกท่าน ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน

 

จากนั้นก็ขอขมาพระรัตนตรัย เพราะว่าเราอาจจะเผลอทำสิ่งที่ผิดพลาดไปในแต่ละวัน

 

#####คำขอขมาพระรัตนตรัย#####

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ

(ถ้าหลายคนว่า.....ขะมะตุ โน ภันเต, ฯลฯ....

ขะมะตุ โน ภันเต , อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ )


          หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ ดี ด้วยทางกายหรือวาจาก็ดี และด้วยเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ดี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ ฯ

 

อุทิศบุญแบบหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ วัดจันทราราม(ท่าซุง)

ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

                อิทัง ปุญญะผะลัง ผลบุญใด ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เคยล่วงเกินมาแล้ว แต่ชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนา ส่วนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน

                และข้าพเจ้าทั้งหลาย ขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสากลพิภพ  และพญายมราช ขอเทพเจ้าทั้งหลาย และพญายมราช จงโมทนาส่วนกุศลนี้ ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด

                และขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เสวยความสุขอยู่ก็ดี เสวยความทุกข์อยู่ก็ดี เป็นญาติก็ดี มิใช่ญาติก็ดี ขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจะพึงได้รับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด

                ผลบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันด้วยเทอญ หากไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่าไม่รู้ไม่มีในสิ่งดี จงอย่ามีแก่ข้าพเจ้า


คำอธิษฐาน 

                หากแม้นว่าข้าพเจ้ายังไม่สามารถ เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ หากจำเป็นต้องเกิดมาชาติภพใหม่ ขอให้ข้าพเจ้าเกิดมาพร้อมด้วยร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สติปัญญาเฉลียวฉลาดพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูลผลมีจิตตั้งมั่นอยู่ใน ทาน ศีล ภาวนา อย่างมั่นคง มีผู้ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องด้วยสัมมาทิฏฐิ ในเขตพระพุทธศาสนาที่เจริญมั่นคงคำว่า ไม่รู้ ไม่มี ในสิ่งดีขอจงอย่ามีกับข้าพเจ้า ทุกภพชาติ จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

 

แผ่เมตตาทั่วจักรวาล 

                บุญใดที่ข้าพเจ้า ได้ทำมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน การรักษาศีล การเจริญสมาธิภาวนา ข้าพเจ้าขออุทิศ บุญกุศลเหล่านี้ และความเมตตาของข้าพเจ้าไปยังทุกภพภูมิไม่ว่าจะเป็น ท่านที่อยู่ใน โลกันตรนรก อเวจีมหานรก มหาดาปนรก ดาปนรก มหาโรรุวนรก โรรุวนรกสังฆาฏนรก กาลสุตนรก สัญชีพนรก อสุรกายทั้งหลาย เปรตทั้งหลายเดรัจฉานทั้งหลาย สัตว์สี่เท้า สัตว์สองเท้า สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ที่อยู่ในดิน สัตว์ที่อยู่ในอากาศ สัตวปีก แมลงสัมภเวสี มนุษย์ทั้งหลาย อันมีมนุษย์ในชมพูทวีป มนุษย์อมรโคยานทวีป มนุษย์บุรพวิเท่ห์ทวีป มนุษย์อุดรกาโรทวี ชาวเมืองลับแล ชาวสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัสตี พรหมทั้งหลาย ได้แก่ ปาริสัชชา ปุโรหิตา มหาพรหมา ปริตรตาภา อัปปมาณาภา อาภัสรา ปริตตสุภา อัปปมาณสุภา สุภกิณหา เวหัปผลา อสัญญีสัตตา อวิหา อตัปปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฏฐา อากาสานัญจายตนะ วิญญานัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ

                เทวดาผู้เป็นใหญ่ของสวรรค์แต่ละชั้นได้แก่ ท้าวมหาราชทั้งสี่แห่งชั้นจาตุมหาราชิกา ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ ท้าวเวสสุวรรณ ท้าววิรุฬหก ชั้นดาวดึงส์ ท้าวสักกเทวราช รองอีกสามองค์ได้แก่ ท้าวปชาบดีเทวราช ท้าววรุณเทวราช ท้าวอีสาณเทวราช ชั้นยามา ท้าวสุยามเทวราช ชั้นดุสิต ท้าวสันดุสิตเทวราช ชั้นนิมมานรดี ท้าวสุบินมิตรเทวราช ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ท้าวสาวัตติเทวราช และท้าวปรนิมมิตวสวัตตีเทวราช

                พญานาคทั้งสี่ตระกูล วิรูปักษ์ นาคสีทอง เอราปถ นาคสีเขียว ฉัพพยาปุตตะ นาคสีรุ้ง กัณหาโคตมะ นาคสีดำ  พญาครุฑทั้งหลาย พญาครุฑสีแดง พญาครุฑสีน้ำเงิน พญาครุฑสีทอง กินรี ยักษี กินรา คนธรรพ์ อสูร กุมภัณฑ์  นางไม้ นางตะเคียน นางตานี พระแม่ธรณี พระแม่คงคา พระแม่โพสพ  พระเพลิง พระพลาย พญายมราช ยมทูต นายนิรยบาล รุกขเทวา ภุมมเทวา อุณหวลาหก สีตวลาหก วาตวลาหก วัสสาวลาหก อัพภวลาหก  พระราหู จันทรเทพบุตร สุริยเทพบุตร ปัญจสิขรคนธรรพ์เทพบุตร มนาปกายิกาเทวดา วิสสุกรรมเทพบุตร  เอราวัณเทพบุตร มาตาลีเทพบุตร สุธรรมาเทวี สุชาดาเทวี สุนันทาเทวี สุจิตราเทวี ทุงษะเทวี โคราคะเทวี รากษสเทวี มณฑาเทวี กิริณีเทวี กิมิทาเทวี มโหทรเทวี อรดีเทวี ตัณหาเทวี ราคาเทวี  ท้าวกบิลพรหม ท้าวพกาพรหม ท้าวฆฏิการพรหม ท้าวสหัมบดีพรหม

                ไม่ว่าท่านทั้งหลายจะอยู่ที่แห่งไหน อยู่ใกล้หรือไกลสุดขอบจักรวาล อยู่บนพื้นดิน อยู่ใต้พื้นดิน อยู่บนต้นไม้ อยู่ในอากาศ อยู่ในแม่น้ำ อยู่ในทะเล อยู่ในมหาสมุทร ในป่า ในเขา ในถ้ำ ในศาล ตามบ้านเรือน ซุ้มประตู สถูป เจดีย์ พระธาตุ โบสถ์ วิหาร กุฎี ศาลา สถานที่สำคัญต่างๆ ในพุทธศาสนา

                ไม่ว่าจะเป็นผีบ้านผีเรือน เจ้าป่าเจ้าเขา เจ้าท่าเจ้าทุ่ง เจ้าสวนเจ้านาเจ้าไร่ อยู่ใกล้รอบตัว รอบบ้าน รอบตำบล รอบอำเภอ รอบจังหวัด รอบประเทศ รอบโลก รอบจักรวาล รอบอนันตจักรวาล ไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณ

                ตลอดจนถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ ทั้งหลาย บิดามารดา ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา เพื่อนสนิท มิตรสหาย ครูบาอาจารย์ และผู้มีคุณทุกท่าน ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบัน และผู้ที่ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวและได้ทราบการแผ่เมตตานี้ หากท่านใดยังไม่มี โอกาสได้ทราบการแผ่เมตตานี้ ขอให้เทพเจ้าทั้งหลายนำความไปบอกเขาเหล่านั้น ให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาสได้ โมทนา ขอให้ท่านทั้งหลาย พึงได้รับประโยชน์และความสุข ทุกท่านทุกคน ณ กาลบัดนี้เทอญ

 

ที่มา
http://www.cosmicnirvana.com/home/modules/content/index.php?id=351      

Comment

Comment:

Tweet

open-mounthed smile surprised smile double wink

#3 By (85.225.129.242|85.225.129.242) on 2014-10-12 00:49

#2 By (85.225.129.242|85.225.129.242) on 2014-03-07 12:30

ขอบคุณมากนะคะ ^^

#1 By teak (103.7.57.18|118.172.225.6) on 2013-07-07 08:46