ธรรมะ ถาม-ตอบ : การถวายสังฆทาน


 

การถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทานคือการถวายทานเพื่อพระภิกษุสงฆ์ส่วนรวมไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง มีพระสงฆ์ตั้งแต่ ๔ รูปเป็นต้นไป

การถวายสังฆทานนั้น ไม่จำเป็นต้องกล่าวคำถวายสังฆทานก็ได้ หากแต่การถวายทานนั้นไม่ได้เจาะจงพระภิกษุที่รับทานก็ย่อมเป็นสังฆทาน

เช่นการถวาย อาหารพระที่วัดมีพระสงฆ์มากกว่า ๔ รูปมารับอาหารนั้น ก็ถือว่าเป็นการถวายสังฆทาน

การถวายสังฆทานนั้นมีอานิสงส์มากกว่าถวายแบบเจาะจง (ปาฏิปุุคคลิกทาน)

 


คำกล่าวถวายสังฆทาน

ตั้งนะโมสามจบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ” (๓ จบ)

อิมานิ มยํ ภนฺเต ภตฺตานิ สปริวารานิ ภิกขุสงฺฆสฺส โอโณชยาม
สาธุ โน ภนฺเต ภิกฺขุ สังโฆ อิมานิ ภตฺตานิ สปริวารานิ ปฏิคฺคณฺหาตุ
อมฺหากํ ทีฆรตฺตํ หิตาย สุขายฯ


กล่าวคำแปล

 
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์
ขอพระสงฆ์ จงรับ ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

 

 

 

ถาม  : จำเป็นหรือไม่ที่การถวายสังฆทานต้องมีพระรับสังฆทานตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป?

ตอบ : ไม่จำเป็น เพราะว่าบางทีเราไปถวายทานที่วัด คณะสงฆ์ ได้จัดตัวแทนพระสงฆ์มารับสังฆทานก็ถือว่าเป็นการรับสังฆทานได้เช่นกัน

แต่ทานที่รับไปพระสงฆ์ที่รับไปจะไปใช้เองไม่ได้ จะต้องประชุมสงฆ์เพื่อจัดการกับทานนั้น

หรือกรณีถวายทานที่เป็นสลากภัต แม้พระที่รับทานของเราจะมีรูปเดียว ก็ถือว่าเป็นสังฆทานเช่นกัน เพราะไม่ได้ระบุเจาะจงรูปใดรูปหนึ่ง

 

 

 

ถาม : การถวายรองเท้าแตะขณะที่พระบิณฑบาตรสมควรหรือไม่?

ตอบ : ไม่สมควร เพราะว่าขณะพระบิณฑบาตร ท่านจะไม่สวมรองเท้า จะเป็นภาระในการนำกลับวัด

พระสงฆ์เวลาบิณฑบาตรจะไม่สวมรองเท้า ถ้าเราไปถวายรองเท้าเวลานั้นจะทำให้พระมีความลำบาก

หากจะถวายก็ควรมีเด็กวัดเดินมาด้วย เพื่อให้นำของเหล่านั้นกลับไป พระสงฆ์ที่รับสังฆทานนั้นจะได้ไม่ลำบาก

 
________________________________________________________________

Comment

Comment:

Tweet