ธรรมะ : อานิสงส์การร้องเพลงธรรมะ

ถาม - ตอบ 

 

 

ทำไมถึงต้องทำเพลงธรรมะ?

ตอบ--เพราะว่าจริตบางคนชอบเพลง อธิบายธรรมะตรงๆนั้นอาจจะไม่ได้สนใจฟัง ถ้าอธิบายผ่านเพลงก็จะสนใจฟังได้


ทำไมถึงต้องทำเพลงธรรมะออกมามากมาย?

ตอบ--เพราะว่า คนแต่ละคนชอบของแตกต่างกัน เพลงก็เช่นกัน บางคนชอบเพลงนั้น บางคนชอบเพลงนี้ ธรรมะก็เช่นกัน บางคนชอบธรรมะแบบนี้ แบบนั้น แตกต่างกันออกไปตามจริตแต่ละคน จะเห็นว่าพระอรหันต์ท่านบรรลุธรรมก็บรรลุในข้อธรรมะที่ต่างกัน ท่านไหนจับใจเรื่องใดก็จะบรรลุในธรรมแบบนั้น การอธิบายแตกต่างกันก็ทำให้เกิดประโยชน์แบบนี้


การทำเพลงธรรมะจะได้ให้สิ่งใดกับผู้รับฟัง?

ตอบ--ได้ให้ธรรมทานกับผู้ฟัง เพราะเป็นการอธิบายธรรม และเป็นการเจริญอนุสสติแบบต่างๆ มีพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ จาคานุสสติ สีลานุสสติ เป็นต้น


การให้เพลงธรรมะกับให้หนังสือธรรมะแตกต่างกันไหม?

ตอบ—ก็อาจจะแตกต่างกันแต่ถ้าจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน ขึ้นกับจริตผู้รับ ถ้าผู้รับชอบเพลงก็จะเหมาะกับการให้ฟังเพลงธรรมะถ้าผู้รับชอบอ่านก็เหมาะกับให้หนังสือธรรมะ เพลงธรรมะถ้าไม่ได้ฟังก็เหมือนสิ่งที่ไร้ประโยชน์ เช่นกันหนังสือธรรมะที่ไม่มีใครหยิบมาอ่านก็เปล่าประโยชน์เช่นกันถ้าหากมีคนอ่านมีคนฟังย่อมเกิดประโยชน์


ในขณะที่ร้องเพลงและฟังเพลงจะได้อะไรนอกจากสาระธรรมะ?

ตอบ--ได้เจริญกัมมัฏฐานคืออนุสสติ และนอกจากนั้น ก็เหมือนกับการสวดมนต์สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณเพราะเพลงได้สรรเสริญรัตนะคุณเหล่านี้ไว้แล้วนั้น เมื่อมีการซ้อมร้องเพลง มีฟังเพลงก็เป็นการสรรเสริญพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ เทวดาเทพพรหม ก็ย่อมโมทนา สาธุการตอนนี้ผมกำลังทำเพลงธรรมะ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้คนทั่วไปฟังเป็นธรรมทาน เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพลงธรรมะนั้นเป็นเพลงแนวลูกทุ่งเอาทำนองเพลงเก่า ๆ มาเลียนแบบแล้วให้ดาวน์ โหลดกันฟรี ซึ่งเนื้อหานั้นสอดแทรกธรรมะเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ทาน ศีล ภาวนา

 

 

 

ประโยชน์ของผู้ฟังเพลงธรรมะ

 

 

1.ได้เจริญกัมมัฏฐานกองใดกองหนึ่งไปในตัว เช่น ฟังเพลงที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าก็จะเป็นการเจริญพุทธานุสสติ ฟังเพลงที่กล่าวถึงเรื่องทาน ก็จะเป็นการเจริญจาคานุสสติ ถ้าตายขณะฟังเพลงเหล่านี้อยู่ย่อมมีโอกาสได้ไปสวรรค์เพราะใจเกาะความดีไว้ในขณะฟังเพลง

2.ได้ความรู้ทางธรรมะของพระพุทธเจ้า

 3.ได้ความเย็นกายเย็นใจให้จิตผ่องใสเบิกบาน